Ispis

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

 REMETINEC

 

Sadržaj

1.      OPĆE ODREDBE. 3

2.      CILJEVI I DJELATNOST. 4

3.      USTROJ DRUŠTVA.. 5

4.      UDRUŽIVANJE. 9

5.      VATROGASNA POSTROJBA.. 9

6.      UPRAVLJANJE I TIJELA DRUŠTVA.. 9

6.1.       Skupština. 10

6.2.       Upravni odbor. 12

6.3.       Zapovjedništvo. 13

6.4.       Nadzorni odbor. 14

7.      DUŽNOSNICI DRUŠTVA.. 14

7.1.       Predsjednik. 14

7.2.       Zapovjednik. 14

7.3.       Tajnik. 16

7.4.       Blagajnik. 16

7.5.       Spremištar. 16

8.      STRUČNI POSLOVI 17

9.      LIKVIDATOR. 17

10.         DJELATNOSTI DRUŠTVA S JAVNIM OVLASTIMA.. 18

11.         OSTALE DJELATNOSTI DRUŠTVA.. 18

12.         IMOVINA DRUŠTVA I NAČINI STJECANJA IMOVINE. 18

13.         INFORMIRANJE. 19

14.         NAGRADE I PRIZNANJA.. 19

15.         PRESTANAK RADA.. 19

16.         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE. 19

 


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), a u svezi s člankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 106/1999., 117/2001., 36/2002. – odluka Ustavnog suda, 96/2003., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009., 80/2010.) i članka 20. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Remetinec, Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Remetinec, na sjednici održanoj 21.02.2015. godine donijela je

 

 

S T A T U T

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

REMETINEC

 

1.     OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Remetinec (u daljnjem tekstu: Društvo) dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara.

Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djelatnost.

 

Članak 2.

Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Remetinec

Skraćeni naziv je: DVD Remetinec

Naziv Društva na engleskom jeziku je DVD-Remetinec Volunteer Fire Brigade.

Sjedište Društva je u Remetincu 294, Novi Marof.

Područje djelovanja odnosno odgovornosti Društva utvrđeno je Planom zaštite od požara grada Novi Marof, odnosno Zakonom o vatrogastvu.

 

Članak 3.

Društvo ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a stječe ga danom upisa u Registar udruga.

Društvo zastupaju predsjednik, zapovjednik i tajnik ili druga osoba po prethodno izdanoj pismenoj punomoći od strane predsjednika, a uz suglasnost Upravnog odbora Društva.

Društvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik, tajnik, zamjenik predsjednika i zamjenik zapovjednika ili druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili zapovjednika Društva.

 

Članak 4.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društvo ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, odnosno:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način;

- putem sredstva javnog priopćavanja;

- putem Internet stranica Društva ili viših ustrojestvenih jedinica vatrogastva.

Javnost se može isključiti na sjednici tijela Društva zbog zaštite osobnih podataka o članovima te zbog zaštite osobne i poslovne tajne, kao i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

Svi članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva, sukladno odredbama Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Članak 5.

Društvo ima znak, amblem i zastavu.

Znak Društva je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukršteni vatrogasna sjekirica i baklja.

Amblem Društva definiran je posebnom odlukom Skupštine Društva. Sadrži puni ili skraćeni naziv Društva te simbole vatrogastva odnosno lokalne sredine na području djelovanja Društva. Koristi se za isticanje pripadnosti članstva Društvu, a nosi se na vatrogasnim odorama u skladu s Pravilima vatrogasne službe.

Zastava Društva je s obje strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje, duljine oko 150 cm i širine oko 115 cm. Na sredini prednje (desne) strane zastave nalazi se vatrogasni znak uokviren povijesnim hrvatskim pleterom s grbom Republike Hrvatske, promjera oko 55 cm. Uz vatrogasni znak, na prednjoj strani zastave navedeni su naziv i godina osnutka Društva. Oko ruba zastave su zlatne rese duljine oko 7 cm. Na stražnjoj (lijevoj) strani zastave nalaze se lik sv. Florijana, jedan od tradicionalnih vatrogasnih pozdravnih slogana te drugi prigodni ukrasni elementi.

Zastava koju Društvo posjeduje iz razdoblja prije stupanja na snagu ovog Statuta, a sadrži elemente prednje (desne) strane propisane ovim člankom, može se koristiti do daljnjeg. Sve zastave koje je Društvo posjedovalo kroz svoju povijest moraju se na dostojan i prikladan način čuvati kao dio nacionalne kulturne baštine.

 Kod kreiranja novog znaka, amblema ili zastave Društva potrebno je uskladiti idejna rješenja s odgovarajućim aktima odnosno smjernicama usvojenim od strane Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

Članak 6.

Društvo ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera u pravilu 30 mm, s ispisanim tekstom uz rub pečata: Dobrovoljno vatrogasno društvo Remetinec.

Društvo može posjedovati i istovjetan pečat manjeg promjera.

U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak propisan člankom 5. Ovog Statuta.

Uporaba i čuvanje pečata uređuje se odgovarajućim aktom Upravnog odbora.

2.     CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 7.

Ciljevi djelovanja Društva uključuju:

 • provedbu vatrogasne djelatnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva temeljem dobrovoljnog rada vlastitog članstva, uz poštivanje načela humanitarnosti i javnog interesa;
 • kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 • poticanje provedbe preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadaća iz područja zaštite od požara;
 • provedbu cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjelini;
 • uključivanje mladih odnosno podmlatka u Društvo, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Društvu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u vatrogasnoj organizaciji.

 

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području zaštite i spašavanja.

 

Djelatnost Društva uključuje:

 • organizaciju i provedbu vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva;
 • organizaciju i provedbu osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste;
 • organizaciju i provedbu različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe dobrovoljnog vatrogastva;
 • organizaciju i provedbu preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 • provedbu poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom;
 • organizaciju rada s mladima odnosno podmlatkom u vatrogastvu;
 • organizaciju savjetovanja, seminara, vatrogasnih natjecanja te informativno-promidžbenih i drugih aktivnosti značajnih za sustav vatrogastva i zaštite od požara;
 • organizaciju kulturnih, sportskih, prosvjetnih i drugih aktivnosti kojima se između ostalog promiče i podupire vatrogastvo, poštivajući pritom odgovarajuće propise koji reguliraju elemente organizacije takvih događanja;
 • razvijanje i provedbu aktivnosti u području zaštite okoliša;
 • praćenje i analiziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzimanje aktivnosti i mjera s ciljem unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 • analiziranje i provođenje propisanih mjera zaštite od požara te iniciranje donošenja njihovih izmjena ili dopuna;
 • promicanje, zastupanje, usklađivanje i širenje zajedničkih interesa svojih članova;
 • dodjelu strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove; 
 • suradnju s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 • provedbu aktivnosti u skladu s povjerenim javnim ovlastima utvrđenih zakonima i drugim propisima;
 • obavljanje uslužne djelatnosti u smislu servisiranja vatrogasnih aparata i drugih vatrogasnih uređaja te njihovih popravaka u skladu sa zakonom;
 • organizaciju i provedbu drugih poslova od interesa za svoje članstvo te razvoj te promidžbu vatrogastva i zaštite od požara u Republici Hrvatskoj.

3.     USTROJ DRUŠTVA 

Članak 8.

Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati članom Društva.

Članom Društva mogu postati i inozemne fizičke ili pravne osobe, ukoliko prihvaćaju uvjete i odredbe ovog Statuta.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (maloljetnici ili punoljetne osobe koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba) mogu biti članovi Društva bez prava odlučivanja u radu tijela Društva (nominalni članovi) i ne mogu biti operativni članovi postrojbe Društva.

Maloljetne osobe mogu steći članstvo u Društvu u dobi od navršenih šest do navršenih

osamnaest godina, koji pristupe u članstvo Društva na način propisan u članku 10. Statuta.

Društvo je obvezno voditi evidenciju - popis članova Društva.

Popis članova vodi se elektronički ili putem Matične knjige Društva i obvezno sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Sve podatke o pojedinim članovima obvezan je redovito ažurirati tajnik Društva.

Za vatrogasni pomladak, mladež, pomažuće i počasne članove vodi se posebna evidencija s osnovnim osobnim podacima.

Članovima Društva može se izdati članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odgovarajućim aktom Hrvatske vatrogasne zajednice.

                            

Članak 9.

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva (pristupnice) potencijalnog člana.

Osobe koje se po prvi puta učlanjuju u dobrovoljno vatrogasno društvo prije punopravnog primanja u članstvo obvezno obavljaju pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci te se uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad postrojbe, a kako bi se nakon isteka pripravničkog staža mogla ocijeniti utemeljenost primanja istog u članstvo.

Primanje u članstvo Društva provodi se na sjednici Upravnog odbora, a nakon isteka pripravničkog staža od 6 mjeseci. Primljenim se članovima staž u vatrogastvu računa od početka pripravničkog staža.

Predstavljanje članova primljenih u Društvo tijekom jednogodišnjeg razdoblja obvezno se provodi na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

Na odluku Upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje potencijalni član može izjaviti žalbu Skupštini Društva u roku od 8 dana od dana dostave odluke. O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku godine dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članovi Društva mogu se obvezati na plaćanje članarine i doprinosa o čemu kao i o visini iznosa odluku donosi Skupština Društva.

 

Članak 10.

             Članovi Društva mogu biti:

- operativni članovi,

- izvršni članovi,

- pričuvni članovi,

- veterani,

- počasni,

- vatrogasni pomladak,

- vatrogasna mladež.

 

Operativni članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe Društva u dobi od 18 do 65 godina, koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne i duševne sposobnosti. Status operativnog člana osoba može imati samo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu čije područje djelovanja pokriva mjesto stanovanja člana.

Izvršni (djelatni) članovi su članovi u dobi iznad 18 godina koji obavljaju dužnosti koje ne moraju biti direktno vezane uz rad vatrogasne postrojbe, odnosno oni su članovi tijela Društva (Upravni odbor, Zapovjedništvo, natjecateljska odjeljenja, razne sekcije, odbori i sl.). Izvršni član ne mora biti član vatrogasne postrojbe (ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti), ali u pravilu mora biti osposobljen najmanje za zvanje vatrogasca. Status izvršnog člana osoba može imati samo u jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi, a koji zbog dobi (65 i više godina) ili zbog nekih drugih razloga (zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u pričuvno članstvo. Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvršnog ili operativnog staža u  Društvu.

Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u vatrogastvu.

Počasni članovi su fizičke osobe (mogu biti i bivši operativni ili izvršni članovi matičnog Društva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Društva. Također i predsjednik odnosno zapovjednik Društva mogu, na temelju odluke Skupštine, biti proglašeni počasnim predsjednikom odnosno zapovjednikom (dužnosti koje su utvrđene Zakonom o vatrogastvu). Počasni predsjednik, zapovjednik ili počasni član postaju doživotni članovi Skupštine vatrogasne organizacije koja im je dodijelila to zvanje.

Članovi vatrogasnog podmlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

Članovi vatrogasne mladeži su mladi od 12 do 18 godina koji nastavljaju članstvo iz vatrogasnog podmlatka ili pristupe u Društvo po osobnoj želji, uz pristanak roditelja ili staratelja.

 

Članak 11.

Društvo svojim osnivačima dodjeljuje titulu „član utemeljitelj“. Oni ujedno moraju imati utvrđen status u nekoj drugoj kategoriji članstva (kao operativni, izvršni, počasni ili član veteran). Član utemeljitelj je počast odnosno titula te se ne smatra posebnom vrstom članstva.

Društvo može pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvu u ostvarivanju njegovih ciljeva dodijeliti titulu „pomažući (podupirajući) član“. Oni nisu članovi Skupštine Društva i ne evidentiraju se u matičnoj knjizi Društva.

 

Članak 12.

Operativni, izvršni, pričuvni i članovi veterani čine Skupštinu Društva s pravom glasa.

Skupštinu Društva čine i počasni članovi, ali samo iz redova matičnog Društva, a pravo glasa imaju ukoliko su prije stjecanja počasnog članstva imali status operativnog ili izvršnog člana u istom Društvu.

 

Članak 13.

Član Društva koji u obavljanju vatrogasne djelatnosti ili u vezi s obavljanjem iste povrijedi stegu, odgovara za stegovnu pogrešku prema odredbama Pravila vatrogasne službe.

Član je obvezan poštivati pravila nošenja vatrogasne odore, što je utvrđeno Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje istupanjem, brisanjem, isključenjem ili smrću.

Istupanje iz članstva provodi se temeljem primljene pisane izjave člana Društva. Istupanje postaje pravovaljano kad Društvo zaprimi izjavu o istupanju.

Brisanje iz članstva provodi se kada član Društva to zatraži ili kada nastupe razlozi predviđeni Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.

Isključenje iz članstva provodi se temeljem odluke Upravnog odbora zbog nanošenja štete i ugleda Društvu, odnosno u slučajevima predviđenim Zakonom, Pravilima vatrogasne službe ili Statutom Društva.

Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju, odnosno isključenju iz članstva, član Društva ima pravo podnijeti žalbu Upravnom odboru Društva u roku od 8 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora Društva.

Ukoliko Upravni odbor odbaci žalbu člana Društva može podnijeti žalbu Skupštini Društva u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Upravnog odbora Društva.

Skupština Društva dužna je riješiti žalbu najkasnije u roku od godinu dana od zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici.

Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 15.

Prava članova su:

 • sudjelovanje u radu i upravljanju poslovima Društva,
 • osposobiti se odnosno usavršiti za aktivan rad u vatrogasnoj postrojbi Društva,
 • sudjelovati u drugim aktivnostima Društva,
 • sudjelovati u manifestacijama koje organizira Društvo,
 • sudjelovati u pripremi programa rada i biti izviješten o realizaciji istog,
 • nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježjima i priznanjima,
 • druga prava utvrđena Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 16.

Dužnosti članova su:

 • pridržavanje odredaba Statuta i drugih akata Društva;
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti iz programa rada Društva;
 • odazvati se pozivu na obavljanje službenih dužnosti, kao što su: sudjelovanje u gašenju požara, intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, dežurstva, vježbe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre i slično;
 • propisno primjenjivanje, razvijanje i sustavno usavršavanje vatrogasne struke;
 • čuvanje  i  izgrađivanje međusobnih  kolegijalnih  odnosa,  razvijanje  međusobnog  povjerenje  i unapređivanje kvalitetu rada u vatrogasnim organizacijama;
 • čuvanje ugleda vatrogastva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici;
 • čuvanje državne, službene i poslovne tajne;
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava;
 • nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i propisane zaštitne odjeće i opreme;
 • obavljanje svojih obveza savjesno, požrtvovno i disciplinirano,
 • provedba preuzetih obveza vezanih uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti;
 • prenošenje iskustva i znanja pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka;
 • ostale dužnosti utvrđene Pravilima vatrogasne službe.

 

Članak 17.

Društvo u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva može osnovati sekcije (glazbenu, dramsku, sportsku, ekološku i sl.).

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština Društva. Odluka o osnivanju sekcije sadrži odredbu o nazivu i sjedištu sekcije, ustroju i o osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

4.     UDRUŽIVANJE

Članak 18.

Društvo se udružuje u Vatrogasnu zajednicu grada Novog Marofa te putem Vatrogasne zajednice Varaždinske  županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora.

5.     VATROGASNA POSTROJBA

Članak 19.

Društvo ima vatrogasnu postrojbu kao ustrojstveni oblik svog djelovanja u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i ovim Statutom.

Vatrogasnu postrojbu čine operativni članovi koji udovoljavaju odgovarajućim odredbama Zakona o vatrogastvu.

Veličina i opremljenost vatrogasne postrojbe utvrđena je Planom zaštite od požara grada Novog Marofa i važećim propisima.

Vatrogasna postrojba može imati pričuvni sastav.

6.     UPRAVLJANJE I TIJELA DRUŠTVA

Članak 20.

Rad u Društvu temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članovi upravljaju Društvom putem svojih predstavnika u tijelima Društva.

Za rad tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tijela.

Tijela Društva pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela.

 

Članak 21.

            Tijela Društva odluke donose javnim glasovanjem.

Predsjedavajući može za pojedine odluke zatražiti tajno glasovanje o čemu se članovi tijela izjašnjavaju javnim glasovanjem.

Ukoliko je za izbor predsjednika ili zapovjednika kandidirano više članova izbor se provodi tajnim glasovanjem.

Također, ukoliko je za članove Upravnog odbora, Zapovjedništva ili Nadzornog odbora kandidirano više članova od broja predviđenih Statutom izbor se provodi tajnim glasovanjem.

 

Članak 22.

U radu tijela Društva mogu sudjelovati članovi Društva koji ne čine to tijelo te predstavnici drugih pravnih osoba, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 23.

Radom upravljaju tijela i dužnosnici Društva.

Tijela Društva su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Zapovjedništvo,
 • Nadzorni odbor.

Dužnosnici Društva su:

 • predsjednik,
 • zapovjednik,
 • tajnik.

Tijela iz ovoga članka mogu radi ostvarenja svojih ciljeva i zadataka osnovati pomoćna ili povremena radna tijela (odbor, povjerenstvo i sl.).

 

Članak 24.

Mandatno razdoblje za rad tijela, dužnosnika i predstavnika Društva u tijelima drugih organizacija traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja, a u pravilu je vezano uz izborne cikluse na svim razinama vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Kod razrješenja člana nekog tijela Društva prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja.    

 

6.1.           Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

Skupštinu Društva čine operativni, izvršni, pričuvni, članovi veterani te počasni članovi  iz redova matičnog Društva.

Ostali članovi Društva sudjeluju u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 26.

Redovita sjednica Skupštine održava se najmanje jedanput godišnje, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Pored redovnih i izbornih sjednica mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Skupštine.

                                                                     

Članak 27.

Redovitu, tematsku ili svečanu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora.

Poziv s točnim datumom, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Društva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

 

Članak 28.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju:

- zahtjeva trećine članova Skupštine Društva,

- odluke Nadzornog odbora,

- zahtjeva Upravnog odbora

- zahtjeva Zapovjedništva.

                                

 

 

Članak 29.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev predlagača iz članka 44. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagači.

U slučaju sazivanja Skupštine prema odredbi stavka 1. ovog članka, predlagači su dužni predložiti dnevni red sjednice te pripremiti sve potrebne materijale.

 

Članak 30.

Skupština pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine s pravom glasa.

 

Članak 31.

Rad Skupštine i drugih tijela Društva uređen je Poslovnikom kojeg na početku svakog mandatnog razdoblja donosi Skupština na svojoj izbornoj sjednici.

 

Članak 32.

Predsjednik Društva uoči održavanja sjednice Skupštine može sazvati i odgovarajuću sjednicu za pripadnike vatrogasne mladeži odnosno podmlatka (tzv. „Malu Skupštinu“), uvažavajući njihovu brojnost odnosno različito područje interesa od punoljetnih članova Društva.

Na predmetnoj sjednici predsjednik Društva podnosi godišnje izvješće o radu istog, a posebno o aktivnostima u koje su uključeni pripadnici vatrogasne mladeži.

Zaključak odnosno stajalište pripadnika vatrogasne mladeži glede podnijetog izvješća o radu Društva obvezno se iznosi na sjednici Skupštine Društva.

Održavanje predmetne „Male Skupštine“ nije obvezno.

 

Članak 33.

Skupština razmatra pitanja od zajedničkog interesa svojih članova te na osnovu njih:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

- donosi Poslovnik o radu Skupštine;

- donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti;

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

- usvaja godišnje financijsko izvješće;

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva;

- donosi planove razvoja Društva;

- donosi odluku o statusnim promjenama;

- usvaja izvješće Nadzornog odbora;

- bira i provodi opoziv predsjednika, zamjenika predsjednika, članove Upravnog odbora, članove Zapovjedništva te predsjednika i članove Nadzornog odbora;

- imenuje i opoziva zapovjednika;

- bira predstavnike Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice;

- donosi odluku o dodjeli statusa počasnog dužnosnika odnosno počasnog člana Društva;

- donosi odluku o prestanku rada Društva;

- odlučuje o uvođenju i iznosu članarine;

- donosi odluku o promjeni sjedišta Društva.

Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor za donošenje odluka iz ovog  članka i to:

- izmjene i dopune plana rada i financijskog plana za tekuću godinu,

- izboru predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,

- izboru člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine,

- usvajanje završnog računa.

6.2.           Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti odnosno upravlja radom Društva između dviju sjednica Skupštine, poštivajući pritom program rada i zaključke Skupštine.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva na inicijativu članova Upravnog ili Nadzornog odbora, a najmanje jednom u svakom tromjesečju. Predsjednik Društva je po svojoj dužnosti i predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je njegovoj sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Članak 35.

Odluku o broju članova Upravnog odbora donosi Skupština prije izbora samih članova Upravnog odbora.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, zapovjednik, zamjenik zapovjednika, tajnik, blagajnik i predstavnik vatrogasne mladeži (u pravilu voditelj iste) članovi su Upravnog odbora po svojoj dužnosti.

Na sjednice Upravnog odbora u pravilu se poziva predsjednik Nadzornog odbora Društva, bez prava odlučivanja.

Članak 36.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj rad i za ukupan rad Upravnog odbora.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je izbran, ako ne provodi poslove i zadatke utvrđene odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Skupština Društva može opozvati i čitav Upravni odbor, ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu s ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

 

Članak 37.

Upravni odbor

 • utvrđuje:

- prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja sjednice Skupštine;

- prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju;

- prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

- prijedlog drugih akata koje donosi Skupština Društva;

- prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana i počasnog dužnosnika Društva;

 • donosi:

- opće akte na osnovu Statuta, zakona i drugih propisa te prati njihovo provođenje;

- prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa;

- odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva;

- donosi odluku o nabavljanju nepokretne i pokretne  imovine u skladu s financijskim

planom;

- odluku o ustupanju nepokretne i pokretne imovine;

- donosi odluku o promjeni sjedišta Društva;

- odluke o žalbenim postupcima iz osnove rada zaposlenih stručnih djelatnika preko tročlane komisije koju imenuje, kao drugostupanjsko tijelo;

- odluku o službenim putovanjima u inozemstvo;

- odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja;

- odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine;

- prijedlog dodjele vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva;

 • prati:

- ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;

 • daje:   

 - tumačenje ovog Statuta;

 • imenuje i razrješava:

- zamjenika predsjednika (na prijedlog predsjednika Društva),

- tajnika,

- blagajnika,

- likvidatora,

- članove i predsjednike radnih tijela Upravnog odbora,

- svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

6.3.           Zapovjedništvo

Članak 38.

Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

Prije izbora Zapovjedništva, Skupština određuje broj članova Zapovjedništva.

Zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremištar i tajnik članovi su Zapovjedništva po dužnosti.

Radom Zapovjedništva upravlja zapovjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

Na sjednice Zapovjedništva poziva se i predsjednik Društva.

Poslove Zapovjedništva odlukom Skupštine može obavljati Upravni odbor Društva, u slučaju kad Društvo Planom zaštite od požara grada Novog Marofa nije utvrđeno kao „središnje“. U tom se slučaju Zapovjedništvo ne bira.

 

Članak 39.

Zapovjedništvo:

- obavlja organizacijske poslove s ciljem efikasne provedbe vatrogasne djelatnosti,

- organizira i provodi vatrogasne vježbe,

- provodi praktične vježbe i teorijsku nastavu s operativnim članovima,

- priprema natjecateljska odjeljenja,

- organizira i provodi vatrogasna natjecanja,

- na prijedlog zapovjednika imenuje zamjenika zapovjednika, spremištara i

zapovjednike odjeljenja;

- prati i koordinira provedbu preventivnih poslova u području zaštite od požara;

- skrbi o konstantom stručnom osposobljavanju i usavršavanju članova vatrogasne

postrojbe te drugih članova Društva;

- brine o održavanju vatrogasne opreme odnosno materijalno-tehničkih sredstava koje   posjeduje Društvo.

 

6.4.           Nadzorni odbor

Članak 40.

Nadzor nad radom Društva provodi Nadzorni odbor Društva.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članstva Društva.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.

Nadzorni odbor ima 3 članova.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kojeg bira Skupština, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 41.

           Nadzorni odbor:

-  prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata;

- analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora, Zapovjedništva i njihovih radnih tijela;

- nadzire materijalno-financijsko poslovanje te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

Nadzorni odbor izvještava o svom radu Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.

 

7.     DUŽNOSNICI DRUŠTVA

7.1.           Predsjednik

Članak 42.

Skupština Društva bira predsjednika Društva iz redova članova Skupštine.

Predsjednik Društva predsjedava Skupštini i Upravnom odboru, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Predsjednik ima mogućnost ponovnog izbora.

Ukoliko je predsjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Upravni odbor imenuje zamjenika predsjednika vršiteljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Tajnik Društva obvezan je provesti postupak promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u nadležnom uredu državne uprave.

 

Članak 43.

Predsjednik:

- skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor;

- saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,

- predstavlja i zastupa Društvo u domovini i inozemstvu;

- brine o poštivanju zakona, Statuta i drugih propisa i akata Društva;

- naredbodavac je za provedbu financijskog plana;

- odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava;

- obavlja druge poslove temeljem Statuta te smjernica Skupštine i Upravnog odbora.

7.2.           Zapovjednik

Članak 44.

Društvo ima zapovjednika koji rukovodi radom vatrogasne postrojbe s ciljem provedbe operativnih poslova i zadataka u okviru djelatnosti Društva.

Skupština imenuje zapovjednika Društva iz redova članova Skupštine, uz pribavljenu pisanu suglasnost gradonačelnika Grada Novog Marofa i uz potvrdu poglavarstva grada Novog Marofa.

 Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika Društva može biti imenovan član Skupštine Društva koji udovoljava uvjetima utvrđenim Zakonom o vatrogastvu.

Zapovjednik predsjedava Zapovjedništvu, a u slučaju njegove odsutnosti njegov zamjenik.

Ukoliko je zapovjednik dao ostavku ili je trajno spriječen obnašati dužnost, Zapovjedništvo imenuje zamjenika zapovjednika vršiteljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika i zamjenika zapovjednika.

Tajnik Društva obvezan je provesti postupak promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u nadležnom uredu državne uprave.

 

Članak 45.

Zapovjednik:

- odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o

vatrogastvu;

- zapovijeda na vatrogasnim intervencijama na području odgovornosti/djelovanja Društva;

- odgovoran je za organiziranost, osposobljenost i opremljenost vatrogasne postrojbe

Društva;

- sukladno Planu zaštite od požara grada Novog Marofa odgovoran je za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe Društva;

- odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje;

- odgovoran je za pripremu i provedbu vatrogasnih natjecanja;

- odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnom mladeži;

- odgovoran je za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u nadležnosti zajednice;

- vodi poslove organizacije i rukovođenja radom vatrogasne postrojbe tijekom provedbe

vatrogasnih intervencija, javnih vježbi, interne obuke članova postrojbe, vatrogasnih  natjecanja i drugih oblika operativnog rada i aktivnosti članova Društva;

- prati i koordinira aktivnosti u pogledu nadzora nad mjerama zaštite od požara;

- organizira preventivne aktivnosti;

- skrbi o stručnom osposobljavanju članova Društva;

- skrbi o redovitoj provedbi provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova vatrogasne

postrojbe Društva;

- zastupa i predstavlja Društvo;

- predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti te ostalih

zadaća u njegovoj nadležnosti;

- skrbi o održavanju odnosno čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje;

- neposredno surađuje sa zapovjednikom nadležne vatrogasne zajednice;

- vodi evidenciju o svim operativnim aktivnostima Društva odnosno vatrogasne

postrojbe uz redovito podnošenje odgovarajućih izvješća nadležnim tijelima;

- može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s

Pravilima vatrogasne službe;

- provodi i druge zadaće temeljem odluka nadležnih tijela Društva.

 

 

 

7.3.           Tajnik

Članak  46.

Društvo ima tajnika radi provedbe ustrojstvenih, administrativnih i kadrovskih poslova u Društvu.

Tajnika imenuje Upravni odbor.

 

Članak 47.

Tajnik:

- provodi ustrojstvene, administrativne i kadrovske poslove u Društvu;

- priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;

- priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu;

- predlaže Upravnom odboru opće akte koji se odnose na zaposlene radnike u Društvu;

- ustrojava informiranje u Društvu;

- ustrojava i kontrolira aktivnosti glede ažuriranja podataka o Društvu u okviru jedinstvene računalne baze podataka Hrvatske vatrogasne zajednice;

- provodi i druge zadatke i poslove koje mu povjere Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Društva.

Uz ostale osobe utvrđene člankom 3. ovog Statuta predstavlja Društvo.

Tajnik ima savjetodavnu ulogu kod pripreme prijedloga financijskog plana Društva.

Tajnik Društva vodi registar članova.

 

7.4.           Blagajnik

 

Članak 48.

Upravni odbor imenuje blagajnika Društva.

 

 

Članak 49.

Poslovi blagajnika:

 • uredno zaprimanje računa,
 • dostava predsjedniku, kao naredbodavcu za izvršenje financijskog plana (ili drugoj osobi ovlaštenoj od strane predsjednika) svakog računa na ovjeru,
 • obavlja poslove kunske i devizne blagajne,
 • obavlja fakturiranje,
 • sastavlja blagajničke izvještaje,
 • ispostavlja virmane,
 • ispostavlja račun-otpremnice,
 • podiže gotovinu i devize,
 • prati plaćanja računa od strane dužnika,
 • brine o djelotvornoj naplati prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika.

7.5.           Spremištar

Članak 50.

Zapovjedništvo imenuje spremištara Društva.

 

Članak 51.

Poslovi spremištara:

 • brine o urednosti spremišta,
 • brine o ispravnosti vatrogasne tehnike i opreme,
 • pravovremeno upozorava Zapovjedništvo i zapovjednika o tome koje radnje i mjere treba poduzeti, odnosno koje radnje i mjere je poduzeo,
 • predlaže Zapovjedništvu i zapovjedniku opremu koju je potrebno nabaviti,
 • sukladno vlastitim mogućnostima, obavlja popravak opreme i tehnike.

8.     STRUČNI POSLOVI

Članak  52.

Društvo može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih uposliti radnike u skladu s propisima, a na temelju općeg akta Upravnog odbora Društva.

Upravni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 

Članak 53.

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Poslove iz stavka 1. ovog članka može obavljati član Društva ukoliko ima propisanu stručnu spremu.

Društvo može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

Blagajničko poslovanje vodi blagajnik Društva ili fizička odnosno pravna osoba iz stavka 3. ovog članka.

9.     LIKVIDATOR

Članak 54.

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Društva.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Društva.

Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je osoba koja zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

-      utvrditi stanje na poslovnom računu Društva,

-      utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

-      utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,

-      u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu,

-      u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

 

Članak 55.

            Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Društva, a upisuje se u nadležni registar.

            Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine.

            Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

10.                       DJELATNOSTI DRUŠTVA S JAVNIM OVLASTIMA

 

Članak 56.

Društvo u skladu sa Zakonom o vatrogastvu i djelokrugom djelatnosti Društva može preuzeti poslove javnih ovlasti u području zaštite od požara.

Upravni odbor ustrojava, utvrđuje i nadzire obavljanje povjerenih poslova neposredno ili putem drugog radnog tijela kojemu redovito podnosi izvješće.

Društvo može preuzeti provedbu i drugih poslova, ako se time ostvaruju ciljevi i zadaci Društva.

11.                       OSTALE DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 57.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Društva te zadovoljavanja potreba svog članstva, Društvo osim provedbe vatrogasne djelatnosti može obavljati i druge djelatnosti iz svog djelokruga, neposredno ili u zajednici sa svojim članovima sukladno Statutu i posebnim zakonskim propisima, kao što su:

- tehničke usluge i intervencije;

- izdavanje brošura, knjiga, audiovizualnih i drugih edukativnih materijala, sukladno posebnim propisima;

- prikupljanje sredstava iz ekonomske propagande;

- izrada vatrogasnih priznanja i odličja, propagandnih materijala te potrošnog materijala za potrebe Društva i svojih članova;

- iznajmljivanje poslovnog prostora koji ne služi neposredno za potrebe vatrogasne postrojbe Društva;

- poslovi nabave i prodaje vatrogasne opreme i uređaja, sredstava za gašenje požara te potrošnog materijala za potrebe svoje organizacije, sukladno pozitivnim propisima;

- organizacija kulturnih i sportskih manifestacija,

- druge poslove, sukladno Zakonu o vatrogastvu, a koji su od interesa za Društvo te poslove kojima se mogu baviti udruge građana temeljem zakonskih propisa.

Upravni odbor Društva zbog obavljanja pojedinih djelatnosti navedenih u ovoj točci odnosno transparentnosti poslovanja mora usvojiti odgovarajući cjenik.

Djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka mogu se provoditi ukoliko se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe.

12.                       IMOVINA DRUŠTVA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 58.

Imovinu Društva čine:

- novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, provedbom djelatnosti Društva nevezanim uz temeljnu vatrogasnu djelatnost, dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,te fondova iz inozemstva kao i druga novčana sredstva stečena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;

- pokretne stvari;

- nekretnine.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, a sukladno sa zakonom.

 

Članak 59.

Društvo za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

Nad Društvom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

13.                        INFORMIRANJE

Članak 60.

Društvo informira svoje članove i širu javnost o svim značajnim aktivnostima putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.

Za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik, zapovjednik  ili osoba koju ovlasti predsjednik Društva.

 

14.                       NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 61.

            Društvo dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odličja, plakete i slično pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva u skladu s odgovarajućim pravilnikom Hrvatske vatrogasne zajednice.

15.                       PRESTANAK RADA

 

Članak 62.

Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili iz drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine ili u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Društva imovina će pripasti Vatrogasnoj zajednici grada Novi Marof.

16.                       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Statut Društva osnovni je opći akt Društva. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Upravni odbor.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akta Društva koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu te donošenje Skupštini.

Statut se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Društva s pravom glasa.

 

 

Članak 64.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za njegovo donošenje.

Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

- Upravni odbor,

- Zapovjedništvo,

- Nadzorni odbor,

- trećina članova Skupštine.

 

Članak 65.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen na sjednici Skupštine dana 23.02.2013.  godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

         

Članak 66.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen na internetskim stranicama Društva i/ili na oglasnoj ploči Društva.

 

 

U Remetincu, 21.02.2015. godine.

                        

 

                                                                                                 Predsjednik

                                                                        Dobrovoljnog vatrogasnog društva Remetinec

 Koščak Matej

                                                               M. P.

                                                                               ____________________________

                                                                                                                                  (vlastoručni potpis)

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-77453391-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Copyright 2011 Statut. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free