Preventiva

Ispis
Objavljeno Srijeda, 16 Studeni 2011 Napisao/la Admin

Protupoarna preventiva 

Protupoarnoj  preventivi u DVD-u  Remetincu se posve?uje izuzetna  panja  te moemo re?i da se provodi  tokom ?itave godine.

Moemo re?i da smo ?lanstvom pokrili cijelo podru?je naeg mjesta,  tako da su mjetani prili?no upoznati sa protupoarnom preventivom.

Tradicionalno u petom mjesecu   Mjesecu zatite od poara  djecu nae kole upoznajemo sa osnovnim sredstvima zatite od poara kao i o preventivnim mjerama te brojevima koje mogu nazvati u slu?aju poara.

U sklopu te akcije se vri i preventivni pregled hidrantske mree za koju moemo konstatirati da je u velikoj mjeri zadovoljavaju?a.

Tako?er se mora i naglasiti odli?na suradnja sa okolnim  DVD-a kao i sa Vatrogasnom zajednicom grada Novog Marofa .

            Sa zadovoljstvom moemo ustvrditi  kako sve te djelatnosti daju rezultate te je i to razlog to  moemo ustvrditi  da se u naem mjestu nije dogodio ve?i poar , bilo na stambenim  objektima bilo na otvorenom prostoru.

 

            Poto opreza nikad dovoljno u daljnjem tekstu donosimo op?enita pravila vatrogasne preventive kojih bi se trebali drati svi mjetani.

 

VATROGASNA PREVENTIVA

Vatrogasna preventiva, t.j. preventivne mjere zatite od poara su skup mjera i radnji koje ?ovjek treba poduzeti da ne do?e do poara. U Republici Hrvatskoj vatrogasci biljee godinje izme?u 20 i 25 tisu?a raznih intervencija, od kojih preko 60 % ?ine poarne intervencije. Pritom vatrogasci utroe blizu 400 tisu?a radnih sati, a nastale tete mjere se ?ak u milijardama kuna.

Tako poarne tete u prosjeku iznose preko dvije milijarde kuna godinje, pri ?emu prosje?no brojimo vie od 30 poginulih, te preko 150 ozlije?enih osoba godinje. Npr., katastrofalne 2000. godine u poarima raslinja (poari neobra?enog zemljita, uma, makije, poljoprivrednih povrina) izgorena povrina iznosila je blizu 130 tisu?a hektara, to ?ini vie od 2 % ukupne kopnene povrine Republike Hrvatske. tete bi bile zasigurno viestruko ve?e, da vatrogasci, ali i cjelokupno gra?anstvo nije uloilo nadljudske napore u obuzdavanju vatrenih stihija. Iz navedenih statistika tako?er je razvidno da hrvatski vatrogasci u prosjeku dnevno izlaze na pedesetak intervencija.


NA?INI IZAZIVANJA POARA

Osnovni na?in izazivanja poara je ljudski nehat i nepanja, i u godinjim statistikama rijetko se sputa ispod 80 %. Me?u zna?ajne i ?esto isticane na?ine izazivanja poara ubrajaju se namjerno izazivanje poara, te dje?ja igra. Nestru?no rukovanje strojevima i alatima, nestru?no odravanje oru?a, ure?aja, instalacija i opreme, nestru?no i nesavjesno izvo?enje gra?evinskih i ostalih radova, nepanjom napravljeni gra?evinski i konstrukcijski nedostaci, nepravilna uporaba vatre te igra s njom, namjerno izazivanje poara, alkoholizam, prikrivanje kaznenih djela, psihi?ka poreme?enost i namjerno podmetanje poara neke su od opasnih ponaanja koja izazivaju poar. Prirodne pojave kao to su udari groma, vulkani i sl. su puno rje?i uzro?nici poara, i u statistikama se vode kao ostali na?ini izazivanja poara.          Svatko od nas moe i mora paljivim i odgovornim ponaanjem sprije?iti da do poara uop?e i do?e, a ako se ovaj ipak pojavi, uz odgovaraju?e mjere opreza pogasiti po?etni poar pomo?u raspoloivih priru?nih sredstava. Jer na?elno vrijedi sljede?e zlatno pravilo vatrogastva:"Ve?ina poara u prvoj minuti gasi se ?aom vode. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomo? druge osobe, a ve? u tre?oj minuti potrebna je organizirana i uvjebana vatrogasna postrojba". ?injenica da veliki poari nastaju od malih osim onih koji nastaju eksplozijom, daje nam mogu?nost da priru?na sredstva za gaenje poara maksimalno djelotvorno iskoristimo.
Danas nam u ku?i, u koli i poslovnim zgradama stoje i moraju stajati na raspolaganju, ozna?eni i nadohvat ruke, vatrogasni aparati za po?etno gaenje, te zidni hidranti. Bilo bi poeljno da se vatrogasni aparat nalazi u svakom doma?instvu i vozilu.


UZRO?NICI POARA

Uzro?nici poara dijele se prema vrsti energije iz koje nastaje toplina koju prima izvor paljenja

1. Toplinska energija

a) otvorena vatra: ibice, svije?e, upalja?, aparat za zavarivanje i rezanje
b) gorivi dijelovi tvari: opuak, ar, streljivo, pirotehni?ki materijal
c) loita i dimnjaci
d) postrojenja za zagrijavanje


2. Elektri?na energija

a) kratki spoj, udar groma, preoptere?enje vodova
b) termi?ki aparati i ure?aji: tednjaci, kaloriferi, termoakumulacione pe?i
c) grija?a tijela: arulja, bojler, stroj za pranje rublja


3. Kemijska energija

a) kemijska reakcija,
b) samozagrijavanje i samozapalenje
c) eksplozije

4. Mehani?ka energija

a) trenje
b) bruenje
c) iskrenje
d) udar
e) tlak


Spaljivanje na otvorenom prostoru!!!

 

Vode?i ra?una da se klima nezaustavljivo mijenja, da poari po?inju ve? od prolje?a i da je ?ovjek uzro?nik gotovo 80% poara, radi nepanje, dje?je igre ili namjerne paljevine, slijedite ova uputstva o prevenciji u okoliu kako bi izbjegli mnogobrojne poare otvorenog prostora:

 Dozvoljeno spaljivanje suhe trave i ostalog biljnog otpada na otvorenim prostorima traje od 01.studenog do 31. svibnja, samo uz pridravanje mjera zatite od poara. Policijska uprava strogo sankcionira prekritelje koji u tom periodu izazovu poar otvorenog prostora.

Ne palite vatru na otvorenom prostoru u blizini objekata, a naro?ito za vrijeme vjetra koji moe prenijeti ar na zapaljivi dio gra?evine. Spaljivanje smijete vriti na udaljenosti najmanje 20 m od objekta.

 Ne spaljivajte suhu travu i korov na poljoprivrednim povrinama ukoliko pue vjetar jer se poar moe vrlo brzo proiriti na susjedne povrine i izmaknuti Vam nadzoru.

 Kod spaljivanja ve?ih povrina osigurajte vatrogasno deurstvo, kako nebi dolo do nekontroliranog irenja poara i do nastanka ve?ih teta.

 Prilikom spaljivanja osigurajte priru?na sredstva za gaenje (npr. lopate, kante s vodom), a ostatak ara polijte s vodom.

Spaljivanje na otvorenom prostoru ne vrite sami kako ne bi u slu?aju gubitka nadzora nad vatrom ugrozili vlastiti ivot.

 Prilikom spaljivanja stogova poljoprivrednog otpada, oko istih o?istite u pojasu od 3 metra ako postoji suhu travu kako ne bi dolo do irenja poara na ?itavu parcelu i ire.

 Ako spaljivate neku povrinu obraslu suhom travom, rubne dijelove te povrine pokosite u irini od 2 m i o?istite od gorive materije da bi izbjegli prenoenje vatre na susjedne parcele.

 Vatru na otvorenom prostoru nikad ne ostavljajte bez Vaeg nadzora.

Stogovi slame, sijena i kukuruzovine moraju biti udaljeni najmanje 15 m od gra?evinskih objekata.

 Ne palite vatru u blizini ume.

 Educirajte djecu o poarnim opasnostima otvorenog prostora.

 Oko ku?e uklonite otpad i drite oku?nicu urednom i bez gorivih materijala.

Kod paljenja sme?a i korova ukoliko izgubite kontrolu nad vatrom odmah obavijestite vatrogasce na broj telefona 193 radi to breg gaenja poara i nastanka to manje tete.

 Ne palite korov i sme?e u kasnim popodnevnim satima.

 Gaenje poara u no?nim satima je rizi?no i pove?ava opasnost za ozlje?ivanje vatrogasaca

    Ako primijetite bilo gdje vatru,a osobito na otvorenom prostoru i ako je bez nadzora odmah obavijestite vatrogasce ili policiju radi to bre intervencije gaenja poara.Molimo Vas da se pridravate navedenog i nadamo se Vaem razumijevanju i suradnji.